Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellingen, garanties en/of inzichten met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal worden geplaatst op de Website, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met naleving van alle bepalingen en voorwaarden zoals vervat in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan onder toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of toegang ertoe te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de desbetreffende bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen. De software geeft geen garantie dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat de software op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van de producten. U begrijpt en stemt ermee in dat de software jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zal zijn voor enige claim met betrekking tot een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen om kans te maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de inschrijving van de wedstrijd te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele gegevens voor de inschrijving van de wedstrijd te weigeren als wordt bepaald, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een gedeelte van de overeenkomst; en/of (ii) de gegevens voor de inschrijving van de wedstrijd die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment de criteria voor de inschrijvingsgegevens wijzigen, naar eigen goeddunken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment beëindigen om welke reden dan ook. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, de inhoud, de wedstrijden en/of de diensten mag worden gereproduceerd in enige vorm of worden opgenomen in enig informatieretrievalsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, de inhoud, de wedstrijden en/of de diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, de inhoud, de wedstrijden en/of de diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere exclusieve (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten) rechten. Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of in dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE ZIJN VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand hyperlinks maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het “framen” van de Website en/of het refereren naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

We behouden het recht om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. De software geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en dochterondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en / of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en / of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en / of dochterondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten zal het recht hebben om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te handhaven en af ​​te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Derde Partijen. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware geen, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites van derden of bronnen, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een overtreding van het strafrecht en het civiele recht en TheSoftware zal actief elk gerechtelijk middel in deze zaak tegen elk beledigend individu of entiteit nastreven tot het maximale toegestane volgens de wet en billijkheid.