Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými v dohodě týkající se vašeho používání webových stránek. Dohoda představuje celou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho používání webových stránek a zrušuje všechny předchozí nebo soudobé dohody, záruky a/nebo porozumění týkající se webových stránek. Můžeme dohodu upravit podle svého uvážení, bez konkrétního oznámení vám. Nejnovější dohoda bude uveřejněna na webových stránkách a měli byste dohodu zkontrolovat před použitím webových stránek. Vaším dalším používáním webových stránek a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v dohodě platných v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k používání jednotlivci mladším osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k používání webových stránek a/nebo služeb.

POPIS SLUŽEB

Poskytovatel služeb

Vyplněním příslušných formulářů objednávky můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze webové stránky. Produkty a/nebo služby prezentované na webové stránce mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory třetí strany. Software nepředstavuje ani neslíbí, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software nenese za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze webové stránky nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software vám nebo jakémukoli třetímu subjektu se nebude zodpovídat za jakýkoli nárok související s jakýmikoli produkty a/nebo službami nabízenými na webové stránce.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagční ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným formulářem pro registraci do soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž můžete vstoupit do soutěže o šanci vyhrát propagční ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Abyste mohli vstoupit do soutěží uvedených na webu, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv údaje o registraci do soutěže, kde se stanoví jediným a výhradním uvážením společnosti TheSoftware, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, jediným svým uvážením.

LICENSE GRANT

Jako uživatel webové stránky vám je udělen neexkluzivní, ne převoditelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a užívání webové stránky, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli ukončit tuto licenci z jakéhokoli důvodu. Můžete používat webovou stránku a obsah na jednom počítači pro vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajmout, pronajmout, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozkládat, reverse engineerovat či přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část. Software si vyhrazuje jakékoli práva, která nejsou explicitně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu k tomu, abyste rušili nebo se pokusili rušit správnou funkci webové stránky. Není oprávněno podniknout žádnou akci, která ukládá nespravedlivou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu softwaru. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VÝHRADNÍ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s webovými stránkami, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a jiných výlučných (včetně, ale neomezujíc se na, duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej jakékoli části webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázán. Systémové získávání materiálu z webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli jiného formátu scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytváření nebo kompilace, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nepřecházíte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb společnosti TheSoftware neznamená zřeknutí se jakéhokoli práva na takové informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní známky zobrazující se na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUVZTAŽOVÁNÍ,

Výslovný, písemný souhlas společnosti TheSoftware. Vy mimo to souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností TheSoftware na odstranění nebo ukončení veškerého takového obsahu či činnosti. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za veškerou s tím spojenou škodu.

UPRAVOVÁNÍ, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

V našem výhradním uvážení si vyhrazujeme právo upravit a/nebo smazat jakékoli dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazený na webové stránce.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STÁHNOU

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tyto stahování jsou bez poškození počítačových kódů, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte a udržíte společnost TheSoftware, každého z jejich mateřských společností, dceřiných společností a afiliátů a každého z jejich příslušných členů, ředitelů, zaměstnanců, agentů, spoluobchodních partnerů a/nebo dalších partnerů mimo jakékoliv a veškeré nároky, náklady (včetně rozumných právních poplatků), škody, žaloby, náklady, požadavky a/nebo rozsudky kdekoli, učiněné třetí stranou kvůli či vyplývající z: (a) vašeho používání webových stránek, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakékoli soutěže; (b) vašeho porušení smlouvy; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné osoby a/nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce jsou pro přínos společnosti TheSoftware, každého z jejich mateřských společností a/nebo afiliátů a každého z jejich příslušných ředitelů, členů, zaměstnanců, agentů, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá z těchto osob a subjektů bude mít právo tato ustanovení uplatňovat přímo proti vám ve svůj prospěch.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy a/nebo vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale nejen, těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Vzhledem k tomu, že TheSoftware nemá kontrolu nad takovými internetovými stránkami a/nebo zdroji, tímto tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost těchto stránek a/nebo zdrojů třetích stran. Navíc TheSoftware neschvaluje a není zodpovědný nebo odpovědný za jakékoliv podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiný materiál na nebo dostupný z těchto internetových stránek třetích stran nebo za jakékoli škody a/nebo ztráty vyplývající odtud.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které odesíláte prostřednictvím webové stránky nebo v souvislosti s ní, podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo použít veškeré informace o vašem používání webové stránky a veškeré další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, ať už zákazníka společnosti TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, zasahovat, ničit a/nebo jinak rušit provoz webové stránky, je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně prosazovat veškeré nápravné prostředky v této věci proti jakémukoli jednotlivci nebo subjektu v plném rozsahu povoleném zákonem a spravedlností.