Syarat-syarat

SKOP DAN PEMODALAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan syarat dan terma yang dinyatakan dalam Perjanjian berkaitan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian dengan berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi segala perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman sebelum ini atau kontemporari dengan berkaitan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda patut menyemak semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua syarat dan terma yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa itu. Oleh itu, anda patut menyemak halaman ini secara berkala untuk kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh, atau cuba untuk memperoleh, sesetengah produk dan atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan atau perkhidmatan yang dipamerkan di Laman Web mungkin mengandungi keterangan yang diberikan secara langsung oleh pengeluar pihak ketiga atau pengedaran item-item tersebut. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa keterangan mengenai item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau terikat dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar produk dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkaitan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda perlu lengkapkan borang pendaftaran yang berkenaan. Anda bersetuju untuk menyediakan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini dan lengkap. TheSoftware berhak menolak mana-mana Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia diputuskan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan adalah tidak lengkap, palsu, merupakan salinan atau sebaliknya tidak diterima. TheSoftware boleh menukar kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN GRANT

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindah, boleh ditarik balik, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab-sebab tertentu. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan perdagangan. Tiada bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan boleh direproduksi dalam apa jua bentuk atau disertakan ke dalam mana-mana sistem penerbitan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewasewa, menjual, mengubahsuai, mendekompilasi, membongkar, menggubal semula atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan secara eksplisit dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kerja betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang meletakkan beban yang tidak munasabah atau secara tidak seimbang besar ke atas infrastruktur Perisian. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindah.

HAK HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, cap dagang dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, mengagih-agih, menerbit atau menjual sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali. Pengambilan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik dengan cara automatik atau mana-mana bentuk pengumpulan atau pengekstrakan data untuk tujuan mewujudkan atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, suatu kumpulan, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat atau diperoleh melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui dan dengan cara Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian terhadap sebarang hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah cap dagang TheSoftware. Semua cap dagang lain yang kelihatan di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana cap dagang tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang sama sekali.

PENYAMBUNG KE LAMAN WEB, PEMBEBRANDAN BERSAMA,

Laman Web dalam media perdagangan atau bukan perdagangan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu, jelas, TheSoftware adalah dilarang sama sekali. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, sebagaimana yang berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab untuk sebarang dan segala kerosakan yang berkaitan dengan itu.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAAN

Kami berhak atas budi bicara tunggal kami untuk menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

NOTIS PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH UNDURAN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko sendiri. Perisian tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTIAN RUGI

Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi co-branders dan / atau lainnya, bebas dari dan terhadap sebarang tuntutan dan semua tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan / atau penghakiman apa pun, dibuat oleh pihak ketiga kerana atau timbul dari: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan / atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan / atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan / atau entiti lain. Ketentuan perenggan ini adalah untuk manfaat TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan / atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan / atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini akan mempunyai hak untuk menegakkan ketentuan ini terus terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web mungkin menyediakan pautan ke dan/atau merujuk anda ke laman web Internet dan/atau sumber lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesahkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau yang terdapat dari laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau bagi sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripada situ.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, adalah tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan sebarang maklumat peribadi lain yang anda berikan, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila klik di sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengacau, merosakkan, dan/atau merintangi operasi Laman Web, adalah suatu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut sebarang penyelesaian berkenaan terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar itu, sehingga ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.