Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vášho používania webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom v súvislosti s vaším používaním webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa webovej stránky. Môžeme upraviť Dohodu podľa vlastného uváženia bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste pred použitím webovej stránky prečítať Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode platných v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú k dispozícii len jednotlivcom, ktorí môžu uzatvárať záväzné zmluvy podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na použitie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie na používanie a/alebo prístup k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Posredniške storitve

Z izpolnitvijo ustrezne naročilnice lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletnega mesta. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb takih predmetov. Programska oprema ne zagotavlja ali ne jamči, da so opisi takih predmetov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelka. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna vam ali tretji osebi za kakršne koli zahtevke v zvezi z nobenim od izdelkov in/ali storitev, ponujenih na spletnem mestu.

SÚŤAŽE

Občas, TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom pre súťaž a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súvisiacimi s každou súťažou môžete vstúpiť do súťaže o šancu na získanie propagačných cien ponúkaných prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najskôr úplne vyplniť príslušný prihláškový formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii do súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do súťaže, kde sa rozhodne, výlučne a samostatne podľa uváženia TheSoftware, že: (i) ste v porušení akéhokoľvek časti dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii do súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, falošné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kedykoľvek zmeniť kritériá registračných údajov, podľa vlastného uváženia.

LICENČNO DOVOLJENJE

Kot uporabnik spletne strani vam je dano neposredno, neprenosljivo, preklicljivo in omejeno dovoljenje za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to dovoljenje kadarkoli prekine iz kateregakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno in nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v katerikoli sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerikoli del le-teh ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, obratno inženirstvo ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi naložila nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie záležitosti týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a ďalších vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, redistribúcia, zverejnenie alebo predaj akejkoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systémový získavanie materiálu z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb prostriedkami automatizovaného spôsobu alebo akýmkoľvek iným spôsobom škrabanie alebo extrakcia údajov na vytvorenie alebo zostavenie, priamo alebo nepriamo, zbierky, zostavy, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware je zakázaný. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo prostredníctvom webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálov na webovej stránke, alebo prostredníctvom služieb spoločnosti TheSoftware neznamená zrieknutie sa akéhokoľvek práva na také informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware, a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb, sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazované na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akéhokoľvek ochrannej známky bez príslušného písomného súhlasu vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA STRÁNKU,SPOLUNÁVRHOVANIE, FRAMOVANIE A/LEBO ODKAZOVANIE NA STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovne udeleného súhlasu spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvárať hypertextové odkazy na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie výlučne logotypov, obchodných značiek, značiek alebo autorského materiálu), na svoju webovú stránku alebo miesto v sieti z akéhokoľvek dôvodu. Okrem toho je výslovne zakázané framing stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator ( URL ) webovej stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Vy výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so spoločnosťou TheSoftware na odstránení alebo ukončení akéhokoľvek obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že budete zodpovední za všetky s tým súvisiace škody.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo vo svojom výhradnom uvážení upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

ODPOVED ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO ZA PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije iz spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so taki prenosi brez onesnaževalnih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

OCHRANA

Súhlasíte s tým, že budete kryť náklady a chrániť spoločnosť TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a pobočiek a každého ich príslušného člena, úradníka, riaditeľa, zamestnanca, agenta, spoluznačky a/alebo iných partnerov pred a voči všetkým nárokom, výdavkom (vrátane primeraných poplatkov advokátov), škodám, žalobám, nákladom, požiadavkám a/alebo rozsudkom akéhokoľvek druhu, ktoré by mohol uplatniť tretia strana v dôsledku alebo v súvislosti s: (a) vaším používaním webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupom do akejkoľvek súťaže; (b) vášim porušením dohody; a/alebo (c) vašim porušením práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku slúžia na ochranu spoločnosti TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a/alebo pobočiek a každého ich príslušného úradníka, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnych zástupcov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo uplatniť a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám v jeho vlastnom záujme.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETIÍCH STRÁN

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a / alebo vás odkazovať na iné zdroje internetu vrátane, ale nie s obmedzením na tie, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a / alebo zdrojmi, týmto sa tu priznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchých webových stránok a / alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za akékoľvek podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a / alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov, ani za akékoľvek škody a / alebo straty vyplývajúce z toho.

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV/VISITORSKÉ INFORMÁCIE

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré odosielate prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podlieha našej zásadu ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie, ktoré nám poskytnete v súlade so zásadami našej ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našej zásady ochrany súkromia kliknite tu.

Kateri koli poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, oskrunil in/ali na kateri koli drug način motil delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo dosledno zasledoval vse možne ukrepe v zvezi s tem proti kateremukoli kršitelju ali subjektu v največji možni meri, dovoljeni s strani zakona in po pravici.