Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản được đề cập trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng của bạn trên Trang web. Thỏa thuận tạo thành thỏa thuận duy nhất và duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng của bạn trên Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, tiêu đề, bảo đảm và / hoặc hiểu biết trước hoặc đương thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này sang thời gian khác theo quyết định duy nhất của chúng tôi, mà không có thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện chứa trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và / hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ có sẵn cho những người có thể ký hợp đồng pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không có quyền sử dụng và/hoặc truy cập trang web và/hoặc dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch Vụ Nhà Cung Cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể có được hoặc cố gắng có được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web có thể chứa các miêu tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của các mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các miêu tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc hoàn chỉnh. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về việc bạn không thể có được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc về bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Từng cơ hội, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và giải thưởng khác thông qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn liên quan đến mẫu đăng ký Cuộc thi áp dụng, và đồng ý với Các Quy tắc Cuộc thi Chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia các Cuộc thi được giới thiệu trên Trang web, bạn phải hoàn tất mẫu đăng ký áp dụng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào nếu xác định, theo quyết định duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, một bản sao hoặc không chấp nhận. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyết định duy nhất của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và hạn chế để truy cập và sử dụng trang web, Nội dung và các tài liệu liên quan theo các điều khoản của Hiệp định. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung trên một máy tính để sử dụng cá nhân, không thương mại. Không có phần nào của trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ học. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, sao chép, cho thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích ngược hoặc chuyển nhượng trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dành quyền không được cấp rõ ràng trong Hiệp định. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây cản trở không hợp lý hoặc với tải trọng lớn không cân đối đối với cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền sử dụng trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sưu tập, biên dịch từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Trích xuất hệ thống vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức scrap hoặc trích xuất dữ liệu nào khác để tạo ra hoặc tạo một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, sưu tập, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu nào được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc vật liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và logo TheSoftware, và tất cả các đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” VÀ/ HOẶC THAM KHẢO TRANG WEB ĐƯỢC CẤM

Trừ khi được ủy quyền một cách rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được liên kết với Trang web, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), đến trang web hoặc địa điểm web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “framing” Trang web và/hoặc tham khảo Địa chỉ URL (URL) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TheSoftware đều bị cấm một cách nghiêm ngặt. Bạn đồng ý cụ thể để hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc dừng lại, tùy theo trường hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý kiên nhẫn rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền tùy ý của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trên trang web.

PHIẾU CHỨNG NHẬN VỀ VIỆC GÂY HẠI DO TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng tải xuống đó không chứa mã máy tính gây hại bao gồm nhưng không giới hạn trong việc virus và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đối tác hoặc các bên đồng thương hiệu khác, không gây hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và/hoặc bản án bất kỳ, được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (a) việc sử dụng trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm Hiệp định; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và/hoặc thực thể khác. Các điều khoản của đoạn này có lợi cho TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và hoặc liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, cổ đông, chủ bản quyền, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này có quyền đưa ra và thực thi những điều khoản này trực tiếp chống lại bạn cho lợi ích của họ.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web sở hữu và vận hành bởi các Nhà cung cấp bên thứ ba. Bởi vì TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba đó, bạn tại đây thừa nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm cho sự có sẵn của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không tán thành, và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với, bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba đó, hoặc cho bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ/THÔNG TIN KHÁCH VIEND

Việc sử dụng trang web, và tất cả ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua trang web hoặc liên quan đến trang web, đều tuân theo Chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn cung cấp, theo đúng với các điều khoản của Chính sách riêng tư của chúng tôi. Để xem Chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấn vào đây.

Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hỏng, phá hủy, nạo vét, phá hoại và/hoặc gây nguy hiểm cho hoạt động của trang web, đều vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ cố gắng theo đuổi bất kỳ biện pháp nào trong vấn đề này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào theo phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật và công lý.