Terms

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

ನೀವು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಮ್ಮೂ The Software ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಾತ್ರ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಇಂದುಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಾತಲು, ಮುನ್ಸೂಚಿಗಳು, ದುರವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಪರಾಧದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಷೀಲಿಸುತ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮನೀವು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಪುಟವನ್ನು ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ.

要求

本网站和服务仅适用于根据适用法律能够订立合法合同的个人。 本网站和服务不适用于十八(18)岁以下的个人使用。 如果您未满十八(18)岁,则无权使用本网站和/或服务。

服务描述

Vendor Services

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperolehi atau cuba memperolehi produk dan/atau perkhidmatan tertentu dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang dipamerkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh pengilang atau pengedar Pihak Ketiga yang menjual item tersebut. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab sama sekali atas ketidakupayaan anda untuk memperolehi produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau atas sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana tuntutan berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

竞赛

不时,TheSoftware通过竞赛提供促销奖品和其他奖励。通过在适用的竞赛注册表格中提供真实准确的信息,并同意适用于每个竞赛的官方竞赛规则,您有机会赢取通过每个竞赛提供的促销奖品。要参加网站上展示的竞赛,您必须首先完整填写适用的报名表格。您同意提供真实、准确、最新和完整的竞赛注册数据。TheSoftware有权拒绝任何竞赛注册数据,如果在TheSoftware的唯一和专属裁量权下确定: (i) 您违反了协议的任何部分; 以及/或 (ii) 您提供的竞赛注册数据不完整、欺诈、重复或其他不可接受。TheSoftware可以随时自行决定更改注册数据标准。

LICENSE GRANT

作为网站的用户,您被授予一个非排他性、不可转让、可撤销和有限的许可,以符合协议的条款访问和使用网站、内容和相关资料。软件可以随时因任何原因终止此许可。您可以在一台计算机上使用网站和内容进行个人非商业用途。网站、内容、比赛和/或服务的任何部分均不得以任何形式复制或纳入任何信息检索系统、电子或机械设备。您不得使用、复制、模拟、克隆、出租、出租、出售、修改、反编译、拆卸、逆向工程或转让网站、内容、比赛和/或服务或其任何部分。软件保留协议中未明确授予的任何权利。您不得使用任何设备、软件或程序来干扰或试图干扰网站的正常运行。您不得采取任何导致对软件基础设施不合理或不成比例的负载的行动。您对使用网站、内容、比赛和/或服务的权利不可转让。

专有权利

网站、内容、比赛和服务相关的内容、组织、图形、设计、编译、磁性翻译、数字转换、软件、服务和其他事项受适用的版权、商标和其他专有(包括但不限于知识产权)的保护。您严禁复制、重新分发、出版或出售网站、内容、比赛和/或服务的任何部分。未经TheSoftware的书面许可,严禁以自动方式或任何其他形式的抓取或数据提取进行系统性地从网站、内容、比赛和/或服务中检索材料,以便直接或间接地创建或编译集合、编译、数据库或目录。您不会取得对在网站、内容、比赛和/或服务中查看的任何内容、文档、软件、服务或其他材料的所有权。TheSoftware在网站上或通过服务发布信息或材料并不构成对这些信息和/或材料任何权利的放弃。TheSoftware的名称和标识,以及所有相关的图形、图标和服务名称,均为TheSoftware的商标。在网站或通过服务上出现的所有其他商标均为其各自所有者的财产。未经适用所有者明确书面同意,严禁使用任何商标。

蓝色超链接至网站、共同品牌推广、“定格”和/或引用网站禁止

除非得到 TheSoftware 的明确授权,任何人不得以任何理由将网站或其中的部分内容(包括但不限于标志、商标、品牌或受版权保护的材料)超链接到他们的网站或网络场所。此外,在商业或非商业媒体中未经 TheSoftware 的事先、明确、书面许可,禁止“定格”网站和/或引用网站的统一资源定位符(“URL”)。您特此同意配合本网站删除或终止任何此类内容或活动。您在此承认,您应对此承担任何和所有相关损害。

編輯,刪除和修改

我們保留在我們的唯一判斷中編輯和/或刪除出現在網站上的任何文件,信息或其他內容的權利。

如有下载引起的损害,免责声明

访客自行承担从网站下载信息的风险。软件不保证此类下载不含损坏计算机代码,包括但不限于病毒和蠕虫。

INDEMNIFICATION

Anda bersetuju untuk membebaskan dan menahan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidi dan rakan kongsi, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi bersama dan/atau rakan kongsi lain masing-masing, tanpa apa-apa tuntutan dan dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, belanja (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau hukuman apa-apa pun, dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau timbul dari: (a) penggunaan Anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan perenggan ini adalah untuk kepentingan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidi dan/atau rakan kongsi, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesensi, pembekal dan/atau peguam guaman masing-masing. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegakkan dan menguatkuasakan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

第三方网站

网站可能提供链接或指引您至其他互联网网站或资源,包括但不限于第三方提供商拥有和经营的网站。由于TheSoftware对此类第三方网站和/或资源无法控制,因此您在此承认并同意TheSoftware不对此类第三方网站和/或资源的可用性负责。此外,TheSoftware不赞同并不对此类第三方网站或资源上的任何条款和条件、隐私政策、内容、广告、服务、产品和/或其他材料,或因此产生的任何损害和/或损失负责。

私隐政策/访客资料

使用本网站和您透过本网站提交的所有评论、反馈、资讯、注册资料和/或材料,须遵守我们的私隐政策。我们保留根据我们的私隐政策条款使用关于您使用本网站的所有资讯以及您提供的所有其他可识别个人资料的权利。请点击此处查看我们的私隐政策。

Semua percubaan oleh sesiapa jua, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, meroboh, merosakkan dan/atau mengganggu operasi Laman Web, adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan gigih menuntut sebarang cara penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya terhadap undang-undang dan keadilan.